Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb poskytovaní poradenství v internetovém obchodě www.muchlacci.cz. Provozovatelem internetového obchodu www.muchlacci.cz je Luděk Matějů se sídlem Kpt. Nálepky 608/1, 674 01 Třebíč, IČO: 65848071 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) provozovatele Luděk Matějů s sídlem Kpt. Nálepky 608/1, 674 01 Třebíč, IČO: 65848071  (dále jen poskytovatel) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování  poradenství (dále jen smlouva o poskytování  poradenství) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen klient) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.muchlacci.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytování poradenství, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v smlouvě o poskytování poradenství. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí smlouvy o poskytování poradenství. Smlouva o poskytování poradenství a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvy o poskytování  poradenství lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace klienta provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět objednávání služeb (dále jen uživatelský účet). 

2.2 Při registraci na webové stránce Muchlacci.cz. a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient povinen aktualizovat při jakékoliv jejich změně. 

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

2.4 Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5 Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet nevyužije v předem dohodnutém termínu, či v případě, kdy klient poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování  poradenství (včetně obchodních podmínek). 

2.6 Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. Uzavření smlouvy o poskytování  poradenství

3.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování  poradenství ohledně takto prezentovaných služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování  poradenství za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o způsobu realizace služeb. 

3.4 Pro objednání služby vyplní klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.4.1 objednávané službě (objednávanou službu klient označí a vybere z nabízených) 

3.4.2 způsobu úhrady ceny služby, 

3.4.3 informace o způsobu realizace služby. 

3.5 Před zasláním objednávky poskytovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen elektronická adresa klienta). 

3.6 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta. 

3.7 Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku typu Skype, WhatsApp a Viber při uzavírání smlouvy o poskytování  poradenství. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování  poradenství (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu služby může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby: 

  • na dobírku při převzetí.
  • bezhotovostně převodem na účet provozovatele číslo účtu v CZK: 7500014005/7940  Banka: WSPK

4.2 K poskytnutí služeb dle smlouvy o poskytování  poradenství nedojde před uhrazením ceny služby v plné výši. 

4.3 V případě bezhotovostní platby je cena služby splatná do dvou dnů od uzavření smlouvy o poskytování  poradenství. 

4.4 V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. 

4.5 Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem nelze vzájemně kombinovat. 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce služby, která byla upravena podle přání klienta nebo pro jeho osobu. 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavce či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování  poradenství. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může klient zasílat na adresu elektronické pošty poskytovatele [email protected] 

5.3 Pro odstoupení od smlouvy může klient využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. S ohledem na povahu poskytované služby, která spočívá v přípravě poskytovatele na poskytnutí služby i několik dní před samotným poskytnutím  poradenství, je klient povinen v případě odstoupení od smlouvy méně než 48 hodin před započetím poskytování služby, povinen poskytovateli uhradit 50% smluvené ceny služby. 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy klientem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od klienta přijal. 

5.5 S ohledem na povahu poskytované služby, která spočívá v přípravě poskytovatele na poskytnutí služby i několik dní před samotným poskytnutím  poradenství, je klient v případě odstoupení od smlouvy v den poskytování služby povinen uhradit poskytovateli 100% smluvené ceny služby. Toto platí i pro čerpání benefitních bodů společnosti, se kterými má poskytovatel uzavřené platné smlouvy. Body nebudou vráceny zpět. 

5.6 V případě, kdy klient nebude chtít od smlouvy odstoupit, ale bude si chtít pouze v době více jak 48 hodin před započetím poskytování služby změnit termín konání  poradenství, poskytovatel služby mu toto umožní v jeho uživatelském účtu. 

5.7 Do doby převzetí služby klientem je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel klientovi uhrazenou částku v plné výši bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od klienta přijal. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy je na emailové vyžádání

6. Dodání služby

6.1 Poskytovatel služby online  poradenství klientovi tuto službu poskytuje prostřednictvím online komunikačních prostředků na dálku typu Skype, WhatsApp a Viber. 

6.2 V termínu služby sjednané dle těchto obchodních podmínek, je klient povinen si do svých 

6.3 Klient po rezervaci termínu v kalendáři poskytovatele obratem obdrží od poskytovatele na jeho elektronickou adresu následující informace: 

6.3.1 potvrzení termínu online psychologické konzultace, 

6.3.2 Skype jméno psychologa, který bude službu klientovi poskytovat, 

6.3.3 unikátní kód klienta. 

6.4 V termínu služby sjednané dle těchto obchodních podmínek, je klient povinen si do svých Skype kontaktů přidat osobu psychologa (dle jeho Skype jména zaslaného na elektronickou adresu klienta), který bude poskytovatelem služby online  poradenství. 

6.5 Klient je dále povinen na toto Skype jméno zaslat v chatovém řádku unikátní kód, který obdržel od poskytovatele služby na jeho elektronickou adresu. 

6.6 Po kontrole tohoto unikátního kódu poskytovatelem služby klientovi tento poskytovatel zavolá na Skype. 

6.7 Moment započetí hovoru mezi klientem a poskytovatelem, je momentem započetí poskytování služby. Od tohoto momentu se počítá délka trvání objednané služby klientem. 

6.8 V případě, že dojde k přerušení spojení z důvodů výpadku internetového připojení či chybě v programech Skype, WhatsApp a Viber na straně klienta či poskytovatele, je nutno službu poskytovat jiným způsobem, a to telefonickým kontaktem na telefonní číslo uvedené klientem v objednávce služby. 

6.9 V případě, že je z důvodů vzniklých na straně poskytovatele nutno službu poskytovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je poskytovatel povinen uhradit náklady spojené s jiným způsobem poskytování. 

6.10 V případě, že z důvodů na straně klienta je nutno službu poskytovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je klient povinen uhradit náklady spojené s jiným způsobem poskytování. 

6.11 V případě výpadku internetového spojení či chyby v programu Skype, WhatsApp a Viber, či nemožnosti provedení telefonického hovoru na straně poskytovatele, je poskytovatel povinen nabídnout klientovi náhradní termín služby. 

6.12 V případě, že klient zvolí jako způsob konzultace Skype a do termínu konzultace nedodá své Skype jméno, psycholog ho bude kontaktovat na jeho kontaktním telefonním čísle a konzultace proběhne telefonicky. 

6.13 Pokud klient odmítne náhradní termín služby, nebudou mu poskytovatelem vráceny peníze za poskytnutí služby. 

6.14 Při převzetí služby je klient povinen zkontrolovat správnost služby a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit poskytovateli. 

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 2174 občanského zákoníku). 

7.2 Poskytovatel odpovídá klientovi, že služba při poskytnutí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá klientovi, že v době, kdy byla služba poskytnuta: 

7.2.1 má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu služby, 

7.2.2 služba se hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá, 

7.2.3 je služba v odpovídající délce, 

7.2.4 služba vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje klient u poskytovatele na adresu elektronické pošty poskytovatele [email protected] 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Klient nabývá právo na službu zaplacením celé ceny služby. 

8.2 Poskytovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 

8.4 Poskytovatel je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.5 Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2 Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a kontakt na Skype, WhatsApp a Viber (dále společně vše jen jako osobní údaje). 

9.3 Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování  poradenství a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování  poradenství. 

9.4 Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní poskytovatele) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. 

9.5 Zpracováním osobních údajů klienta může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Bez předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám. 

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

9.7 Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

9.8 V případě, že by se klient domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

9.8.1 požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 

9.8.2 požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

9.9 Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

10.1 Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu klienta. 

10.2 Klienta souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování  poradenství plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

11. Doručování

11.1 Klientovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou klientem v objednávce. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud vztah založený na smlouvě o poskytování  poradenství obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. 

12.3 Smlouva o poskytování  poradenství včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná. 

12.4 Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty [email protected], telefon: 724 410 450

Tyto obchodní podmínky jsou platné od: 15.7.2019